Analyserapport 2018

Restafval-reductie op koers: 100 kg in zicht!

Steeds meer gemeenten wijzigen hun inzamelbeleid waarbij de focus wordt gelegd op de grondstoffen in plaats van op restafval. Met succes! In de Benchmarkmark Huishoudelijk Afval zien we de afgelopen jaren een dalende trend in de hoeveelheid restafval. Als deze trend zich doorzet bereiken we in 2024 de VANG-doelstelling van maximaal 100kg restafval per inwoner per jaar.

Restafval

Eén van de belangrijkste prestatie-indicatoren is de hoeveelheid restafval. Evenals bij VANG is deze indicator inclusief het grof huishoudelijk restafval en wordt er een correctie toegepast voor de grondstoffen die middels nascheiding uit het restafval worden gehaald. Gemiddeld bedroeg de hoeveelheid restafval in 2018 170 kilogram per inwoner. Ten opzichte van 2017 is dat een daling van 9% (op basis van dezelfde deelnemersgroep). Ook de jaren daarvoor werd een gemiddelde daling gerealiseerd van 10%. Indien deze trend wordt doorgezet dan wordt in het jaar 2024 de 100 kg-doelstelling gehaald. Het aantal (benchmark)gemeenten dat onder 100 kg uitkwam, verdubbelde zich bijna van 14 in 2017 naar 26 in 2018. De best-presterende gemeente was Zwartewaterland met 42 kg.

Diftar met servicedifferentiatie meest effectief

In de benchmark huishoudelijk afval gaat het niet primair om het aanwijzen van de best presterende gemeenten en inzamelbedrijven, maar om het blootleggen van de factoren die daarvoor verantwoordelijk zijn. Deze factoren kunnen gelegen zijn in de gekozen inzamelstrategie, inzamelmiddelen of scheidingsmethode. Zeer bepalend blijkt de inzamelstrategie (tariefdifferentiatie, servicedifferentiatie) te zijn. Niet alleen voor de hoeveelheid restafval maar ook voor de kosten. In figuur 2 zijn de gemiddelden per inzamelstrategie weergegeven.

Met gemiddeld 86 kilo restafval en € 139,- per huishouden is diftar in combinatie met servicedifferentiatie de inzamelstrategie die de minste hoeveelheid restafval oplevert en de laagste beheerkosten met zich meebrengt. Ten opzichte van de categorie gemeenten zonder duidelijke inzamelstrategie (resp. 227 kilo en € 189 per huishouden) is dat 62% minder restafval en 26% lagere kosten.


Servicedifferentiatie zonder diftar levert minder restafvalreductie op dan diftar zonder servicedifferentiatie (181 versus 131 kg per inwoner). Van de gemeenten die al voldoen aan de 100 kg-doelstelling hebben allen een vorm van diftar ingevoerd.

Analyserapport

Het volledige analyserapport is hier te downloaden.