Efficiency afvalinzameling kan nog beter!

Met behulp van benchmarkdata is de inzamelproductiviteit van fijn restafval en pmd onder de loep genomen

De afgelopen jaren hebben de afvalinzamelaars zich steeds verder gemechaniseerd en geautomatiseerd. Met de opkomst van ondergrondse perscontainers, dynamische routeplanning en zijbelading is de afvalinzameling steeds efficienter geworden. Welke progressie heeft de inzamelbranche gemaakt met deze innovaties de afgelopen 5 jaar? De benchmark huishoudelijk afval biedt duidelijkheid.

Definitie

Met efficiency wordt in dit kader bedoeld hoe het met de productiviteit gesteld is. Er is sprake van efficiency als met de (financiële, personele en materiële) middelen een zo hoog mogelijk resultaat wordt behaald met zo min mogelijke verspilling van diezelfde middelen. Een goede meetbare prestatie-indicator (KPI) voor de efficiency van de inzameling is de hoeveelheid afval die per mensuur wordt ingezameld, ook wel de arbeidsproductiviteit genoemd. Hoe hoger deze indicator, hoe efficiënter de inzameling. Factoren die de arbeidsproductiviteit beïnvloeden zijn onder meer de capaciteit van de containers, de snelheid waarmee containers geleegd worden, de vullingsgraad van de containers, de laadcapaciteit van het voertuig en de reistijden tot de stort/ overslag. Indien al deze factoren optimaal zijn kan een arbeidsproductiviteit worden behaald van wel 5 ton fijn restafval per mensuur.


Benchmark

In de benchmark huishoudelijk afval worden inzameldiensten en –bedrijven vergeleken op bedrijfsvaardigheden, waaronder ook de arbeidsproductiviteit. Per inzamelstroom en per inzamelmiddel wordt de productiviteit bepaald en de gemiddelden berekend. In de weergegeven figuren is de productiviteitsontwikkeling over de afgelopen 5 jaar weergegeven, zowel voor het totaal (= het gemiddelde van alle inzamelmiddelen) als voor de meest toegepaste inzamelmiddelen afzonderlijk. Omdat de ontwikkelingen bij restafval en pmd het grootst zijn, houden we ons beperkt tot deze twee inzamelstromen.

Fijn restafval 

De benchmark laat zien dat de arbeidsproductiviteit van fijn restafval in de afgelopen 5 jaar met 22% is toegenomen (van 1,2 naar 1,46 ton per mensuur), en die van PMD met zelfs 30% (van 0,25 naar 0,33 ton per mensuur). 

De efficiencyverbetering bij fijn restafval is voornamelijk het gevolg van de opkomst van dynamische routeplanning bij ondergrondse verzamelcontainers. De arbeidsproductiviteit bij verzamelcontainers laat een stijging zien van 28% (van 1,7 naar 2,18 ton per mensuur). In 2017 hadden 38% van de inzamelbedrijven en –diensten dynamische routeplanning ingevoerd. In 2013 was dat nog nagenoeg nihil. De arbeidsproductiviteit van de minicontainerinzameling is gestegen met 10%, vooral als gevolg van mechanische zijbelading. In plaats met 3 man per voertuig wordt de inzameling met slechts 1 bestuurder uitgevoerd, soms vergezeld door een ‘voorloper’ die containers rechtzetten voor de zijlader. De toename van ‘slechts’ 10% kan er mee te maken dat de meeste inzamelbedrijven al voor 2013 zijbelading hadden ingevoerd.

PMD

Bij PMD is de efficiencywinst het grootst bij de verzamelcontainers. Niet alleen dynamische routeplanning, maar ook de overgang van bovengrondse naar ondergrondse (pers)containers heeft inzamelefficiency geen windeieren gelegd: een toename van 70%!. PMD is een volumineuze afvalstroom die veel baat heeft bij comprimeren: zowel in de containers als in de voertuigen. Bij de minicontainerinzameling is de productiviteitsverbetering nog hoger: meer dan een verdubbeling. Vollere containers (door toename afvalscheiding bij burgers) en steeds meer inzamelbedrijven die bij PMD zijbelading toepassen, zijn daar de oorzaak van.

 

Artikel

Het gehele artikel is hier te downloaden.